magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de prestari servicii de publicitate ziar

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Încheiat între:
S.C. ................ S.A., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având cod fiscal ................... şi cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de PRESTATOR, reprezentată prin ..............
şi
S.C. ................ S.R.L., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având cod fiscal ................... şi cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de BENEFICIAR, reprezentată prin ..............
a intervenit prezentul contract de prestări servicii în următoarele condiţii.
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract constă în executarea de către prestator a următoarelor lucrări: publicarea în ziarul ............ cu apariţie săptămânală a unui modul format 1/4, color, în pagina a .......
Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI
Contractul se încheie pentru o perioadă de ..... luni
Art. 3. VALOAREA CONTRACTULUI
Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului pentru serviciile prestate suma de .............. (TVA inclus), plata făcându-se în lei la cursul ............. din ziua efectuării plăţii.
Plata se face lunar, prin ordin de plată în termen de ..... zile de la emiterea facturii de către prestator.
Art. 4. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
Prestatorul se obligă:
a) să execute în termenul stabilit lucrările ce constituie obiectul prezentului contract.
b) să informeze în scris beneficiarul în maxim 24 de ore de la primirea comenzii, în cazul imposibilităţii publicării reclamei în condiţiile solicitate în comanda scrisă sau în cazul eventualelor neconcordanţe privind dimensiunea machetei;
c) să nu intervină asupra graficii sau conţinutului materialelor publicitare comandate;
d) să păstreze în bune condiţii suporturile cu conţinutul materialelor şi să le returneze beneficiarului în cazul în care acesta le solicită;
e) să nu insereze alăturat materialele publicitare referitoare la firme sau produse aflate în concurenţă directă;
f) să trimită beneficiarului câte un exemplar din fiecare număr în care a apărut macheta.
Art. 5. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
a) să pună la dispoziţia executantului, până la data de ............... macheta grafică sau materialele necesare realizării machetei grafice.
b) să plătească pentru serviciile prestate, la termenele fixate prin contract. Dacă plata nu se va efectua la termenul stabilit, se vor percepe penalizări de ..... % pentru fiecare zi de întârziere.
Art. 6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Pentru neexecutarea în totalitate a obligaţiunilor prevăzute în contract, condiţia rezolutorie este subînţeleasă (art. 1020 C. civ.)
Cu toate acestea contractul nu va fi desfiinţat de drept ci va permite celui care şi-a îndeplinit obligaţia să aleagă între executarea convenţiei sau să ceară desfiinţarea cu daune interese.
Desfiinţarea se va cere întotdeauna înaintea justiţiei (art. 1021 C. civ.).
Pentru neexecutarea în parte, ori pentru executarea în mod necorespunzător a obligaţiilor, partea îndreptăţită poate cere despăgubiri sau penalităţi (art. 1066 C. civ.).
Art. 7. FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră şi cazul fortuit apără de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. În cazul întreruperii difuzării reclamei, părţile vor stabili de comun acord data redifuzării.
Art. 8. REZILIEREA
Rezilierea prezentului contract se poate face cu acordul părţile pe cale amiabilă. Fiecare parte îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul în care partenerul nu respectă angajamentele luate. În cazul în care rezilierea nu e posibilă pe cale amiabilă, aceasta este de competenţa instanţelor judecătoreşti.
Art. 9. DISPOZIŢII FINALE
Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi. Prezentul contract împreună cu modificările şi anexele sale, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegerea orală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.
Prezentul contract a fost negociat şi încheiat astăzi ..................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,
BENEFICIAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de prestari servicii de publicitate ziar.rtf14.58 KB1660în urmă cu 3 săptămâni 3 ore
Contract de prestari servicii de publicitate ziar.doc78.5 KB2191în urmă cu 1 an 19 săptămâni
Your rating: None Average: 3 (1 vote)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies