magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de service automobile

CONTRACT DE SERVICE

Încheiat între:
S.C. ................ S.A., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având cod fiscal ................... şi cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de PRESTATOR, reprezentată prin ..............
şi
S.C. ................ S.R.L., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având cod fiscal ................... şi cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de BENEFICIAR, reprezentată prin ..............
a intervenit prezentul contract de service în următoarele condiţii.
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
PRESTATORUL asigură întreţinerea şi repararea automobilelor marca ......... aflate în proprietatea BENEFICIARULUI.
Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pentru o durată de ...... şi intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.
Art. 3. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
PRESTATORUL se obligă să:
a) să efectueze revizia tehnică pentru automobilele din proprietatea BENEFICIARULUI şi care sunt descrise în anexa prezentului contract;
b) să asigure repararea automobilelor menţionate, în termen de .... zile de la data predării acestora de către BENEFICIAR;
c) să procure piesele de schimb necesare realizării activităţilor ce fac obiectul prezentului contract;
Art. 4. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
BENEFICIARUL se obligă să:
a) să achite contravaloarea serviciilor prestate de către PRESTATOR;
b) să conducă automobilele la şi de la sediul PRESTATORULUI, în vederea efectuării reviziei tehnice sau a reparaţiei;
Art. 5. GARANŢII
PRESTATORUL garantează pentru efectuarea corectă şi în conformitate cu standardele de calitate a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
PRESTATORUL oferă garanţie pentru piesele de schimb procurate pentru aceeaşi perioadă pentru care acordă garanţie şi producătorul acestora.
Art. 6. VALOAREA CONTRACTULUI
BENEFICIARUL va achita PRESTATORULUI contravaloarea serviciilor prestate, prin ordin de plată, în termen de ...... zile de la data primirii facturii.
Tarifele practicate de PRESTATOR pentru efectuarea reviziei tehnice cât şi pentru serviciile de întreţinere şi reparare a automobilelor sunt prezentate în anexa 2 la prezentul contract.
PRESTATORUL garantează că nu va modifica aceste tarife, în ceea ce-l priveşte pe BENEFICIAR, pe toată durata de valabilitate a contractului.
Preţul pieselor de schimb care vor fi achiziţionate de PRESTATOR în vederea realizării activităţilor ce fac obiectul prezentului contract, va fi cel al cumpărării acestora de la producător.
Art. 7. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
Părţile datorează penalităţi de întârziere în cuantum de .......% pentru fiecare zi în cazul neîndeplinirii la termen a obligaţiilor ce le revin.
Art. 8. FORŢA MAJORĂ
Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor contractante, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, calamităţi. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră.
După încetarea cazului de forţă majoră, partea care l-a invocat, îşi va relua obligaţiile contractuale în termen de 3 zile şi va anunţa cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
Art. 9. LITIGII
Orice litigiu decurgând din prezentul contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea contract se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.
Art. 10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
- expirarea termenului pentru care a fost încheiat;
- rezilierea de către oricare dintre părţile contractante, cu un preaviz de ...... zile lucrătoare;
- falimentul uneia dintre părţi.
Art. 11. DISPOZIŢII FINALE
Contractul se poate prelungi, prin acordul ambelor părţi, exprimat sub forma unui act adiţional.
Prezentul contract s-a încheiat la data de .........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,
BENEFICIAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de service automobile.rtf14.03 KB7146în urmă cu 4 zile 18 ore
Contract de service automobile.doc79.5 KB10321în urmă cu 6 săptămâni 6 zile
Your rating: None Average: 7.2 (14 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 9 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies