magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de prestari servicii pentru instalare sistem de alarma

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
S.C. ..........................., cu sediul în ............................., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ......................., având cont nr. ............ deschis la ................, cod fiscal ......................, reprezentată de către ........................, denumită în prezentul contract PRESTATOR,
şi
S.C. ..........................., cu sediul în ............................., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ......................., având cont nr. ............ deschis la ................, cod fiscal ......................, reprezentată de către ........................, denumită în prezentul contract BENEFICIAR
au convenit asupra următoarelor:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
PRESTATORUL realizează instalarea şi punerea în funcţiune a unui sistem de alarmă şi asigură monitorizarea radio a sediul BENEFICIARULUI din .............. ............................, precum şi intervenţia rapidă prin intermediul echipajelor sale specializate în următoarele cazuri:
- semnalizarea efracţiei la sediul ..................
- acţionarea butonului de panică;
- solicitarea telefonică pentru prevenirea sau înlăturarea unui pericol iminent ori în curs de desfăşurare;
- un posibil atac asupra persoanelor din sediul ................;
Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pentru o durată de ....... şi intră în vigoare de la data semnării lui, cu posibilitate de prelungire prin act adiţional în cadrul perioadei de valabilitate a contractului.
Art. 4. PREŢUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ
Preţul sistemului de alarmă şi al instalării acestuia este de .......... lei fără TVA. Plata se va face prin ordin de plată, la terminarea lucrării, în baza facturii emise de PRESTATOR către BENEFICIAR, în termen de ................ zile lucrătoare de la data primirii acesteia.
Pentru monitorizare şi intervenţie rapidă BENEFICIARUL va plăti un abonament lunar de ............ lei fără TVA.Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise de PRESTATOR către BENEFICIAR, în termen de ....... zile lucrătoare de la data primirii acesteia.
În cazul nerespectării termenelor de mai sus, BENEFICIARUL va achita PRESTATORULUI penalităţi în cuantum de .....% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea sumei de plată.
Art. 5. GARANŢII
PRESTATORUL garantează pe BENEFICIAR pentru sistemul de alarmă şi modul de instalare a acestuia pe o perioadă de ....... de la punerea în funcţiune, în condiţiile unei exploatări normale.
Art. 6. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
PRESTATORUL se obligă:
a) să instaleze şi să pună în funcţiune sistemul de alarmă;
b) să garanteze pentru viciile ascunse ale sistemului de alarmă şi a modului său de instalare şi să remedieze în termen de 48 de ore orice defecţiune apărută din această cauză;
c) să instaleze şi să pună în funcţiune sistemul de comunicaţie la sediul BENEFICIARULUI;
d) să asigure intervenţia rapidă la sediul ...................;
e) să reţină şi să predea organelor de poliţie făptuitorii prinşi în flagrant la sediul ................. şi să conserve probele care atestă fapta.
f) să instruiască în privinţa utilizării sistemului de alarmă, personalul desemnat de BENEFICIAR la începutul derulării contractului;
Art. 7. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
BENEFICIARUL se obligă:
a) să achite preţul sistemului de alarmă şi al instalării acestuia, precum şi al abonamentului lunar, în termenele şi modalităţile stabilite prin contract;
b) să asigure condiţiile necesare desfăşurării activităţii de instalare a sistemului de alarmă, de monitorizare şi intervenţie la sediul său de către PRESTATOR;
c) să-şi desemneze reprezentanţi care vor informa PRESTATORUL asupra unor eventuale disfuncţionalităţi ale sistemului de alarmă sau despre prezenţa în zonă sau pătrunderea în sediu a unor elemente infractoare;
d) să anunţe PRESTATORULUI modificările aduse construcţiei sediului, care ar putea afecta buna funcţionare a sistemului de alarmă;
e) să nu aducă modificări sistemului de alarmă;
f) să anunţe PRESTATORULUI înstrăinarea sediului, cu ........ zile înainte de încheierea respectivului contract;
g) să acţioneze butonul de panică în următoarele cazuri:
- agresarea angajaţilor şi a clienţilor;
- distrugerea sau tentativa de furt a unor bunuri existente în sediu;
- pătrunderea unor persoane neautorizate în spaţiul destinat exclusiv personalului angajat.
Art. 8. Acţionarea butonului de panică în alte cazuri decât cele menţionate la art. 6 lit. g), declanşarea intenţionată şi fără motiv a sistemului de alarmă, se consideră abuz din partea BENEFICIARULUI şi obligă pe acesta la achitarea sumei de ........ pentru fiecare intervenţie efectuată.
Art. 9. FORŢA MAJORĂ
Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor contractante, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, calamităţi. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră.
După încetarea cazului de forţă majoră, partea care l-a invocat, îşi va relua obligaţiile contractuale în termen de 3 zile şi va anunţa cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
Art. 10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
- expirarea termenului pentru care a fost încheiat;
- rezilierea unilaterală de către oricare dintre părţi pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către cealaltă parte, cu o notificare prealabilă cu ....... zile calendaristice înainte;
- înstrăinarea sediului de către BENEFICIAR.
Art. 11. LITIGII
Orice litigiu decurgând din prezentul contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea contract se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.
Prezentul contract s-a încheiat la data de .........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,
BENEFICIAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de prestari servicii pentru instalare sistem de alarma.rtf30.46 KB2632în urmă cu 5 zile 11 ore
Contract de prestari servicii pentru instalare sistem de alarma.doc56 KB4742în urmă cu 1 an 9 săptămâni
Your rating: None Average: 8 (3 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 3 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies