magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract servicii calculatoare

CONTRACT DE SERVICE

Incheiat astazi ………….
La ……………….

I. PARTILE CONTRACTANTE
………………….., cu sediul social in …………………………….., inregistrata la oficiul Registrului Comertului ……………… sub nr. …………………, din …………………, cod fiscal nr. ……………… din ……………, avand contul nr. ………………………, deschis la ………………… – Filiala ……………….., reprezentata de ………………………. , cu functia de ……………, in calitate de prestator, pe de o parte si
I.1. …………………... cu sediul social in ………………, …………………….. , inregistrata la oficiul Registrului Comertului …………..i sub nr. ………………… avand cod fiscal ………… si contul nr. ……………. , deschis la ……………… , reprezentata de ………………. , cu functia de …………. , in calitate de beneficiar,
Au convenit

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
• ……………….. sa asigure services-ul la computerele detinute de …………….
• Lucrarile de service pentru care se incheie prezentul contract sunt urmatoarele:
• Depanare hardware
• Depanare sistem de operare instalari si reinstalari programe si soft-uri
• Depanare retea
• Upgrade computere la cerere

III. TERMENUL CONTRACTULUI
Efectuarea lucrarilor de services prevazute la punctul 2.2 se va face la cererea
…………………… si va fi inceputa termen de maxim 24 ore de la notificarea in scris sau telefonica.

IV. PRETUL CONTRACTULUI
• Pretul contractului este de ………………… fara T.V.A. platibili lunar indiferent de volumul lucrarilor executate de ………………….
• Plata se va face in maxim 3 zile de la data remiteri facturii .
• Pentru intarzireri la plata se vor calcula diferente de curs.

V. FORTA MAJORA
• Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
• Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 7 (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
• Daca in termen de 7 (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu
• Inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VI. NOTIFICARI
• In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea
celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
• In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
• Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, sau telefonic ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

VII. LITIGII
• In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele
• Vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI
• In cazul in care partile convin incetarea prezentului contract;
• Una din parti incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata de cealalta parte ca o noua incalcare va duce la incetarea contractului;
• Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
• Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, din culpa, a cauzat incetarea contractului.

IX. CLAUZE FINALE
• Prestatorul nu raspunde pentru problemele soft si hardware aparute dupa interventia sa.
• Componentele hardware folosite la depanare sau upgrade nu fac parte din pretul prezentului contract si vor fi facturate si platite distinct.
• Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre
• Partile contractante.
• In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care
• Sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
• Prezentul contract a fost incheiat astazi intr-un numar de 2 exemplare astazi, data semnarii lui. Si intra in vigoare incepand cu luna ………………

Prestator,

Beneficiar,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract servicii calculatoare.rtf37.94 KB3045în urmă cu 5 zile 7 ore
Contract servicii calculatoare.doc41.5 KB6105în urmă cu 6 săptămâni 6 zile
Your rating: None Average: 9.8 (5 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies