magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de parteneriat

CONTRACT DE PARTENERIAT

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Societatea Comercială ..............., cu sediul în ..............., str. ........... nr. ....., bl. ....., sc. ......., et. ......., ap. ........, sector ..., Tel/Fax: ............. înregistrată la Registrul Comerţului sub Nr. ....... ............., având contul nr. ................., deschis la ................ Cod Fiscal ................, reprezentată prin .............., având funcţia de ................ numit în continuare S.C. .......... S.R.L.
şi
Societatea comercială ................., cu sediul în .................. str. ................ nr. ...., tel. ............ înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ............., având contul nr. .............., deschis la .............., Cod Fiscal ............, reprezentată prin ..............., având funcţia de .............., numită în continuare S.C. ........... S.R.L.
Art. 2. DEFINIŢII DE TERMENI
În acest contract se vor folosi următorii termeni definiţi astfel:
- Termenul "CAIET DE SARCINI" înseamnă: caietul de sarcini realizat de S.C. .............. S.R.L., pe baza proiectului ..........., având ca beneficiar ...................
- Termenul "SOFTWARE" înseamnă: sistemele informatice ........., descrise în CAIETUL DE SARCINI.
- Termenul "HARDWARE" înseamnă: totalitatea componentelor altele decât SOFTWARE-ul (calculatoare, servere, reţele, comunicaţii, sistemele de operare, programele auxiliare, etc.) aşa cum sunt descrise în CAIETUL DE SARCINI.
- Termenul "LICITAŢIE" înseamnă: licitaţia din data .......... având ca beneficiar ................, efectuată pe baza CAIETULUI DE SARCINI, specificat în proiectul ................
- Termenul "BENEFICIAR" înseamnă: ...................., beneficiarul LICITAŢIEI conform cu CAIETUL DE SARCINI.
- Termenul "DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ" înseamnă: documentaţia tehnică întocmită de S.C. .............. S.R.L. pentru SOFTWARE-ul din CAIETUL DE SARCINI.
- Termenul "SOLUŢIE TEHNICĂ" înseamnă: soluţia tehnică descrisă în DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ, de realizare a SOFTWARE-ului.
- Termenul "OFERTA" înseamnă: oferta realizată de S.C. ...........S.R.L. în vederea participării la LICITAŢIE. OFERTA va cuprinde DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ la partea de SOFTWARE.
- Termenul "MANUAL DE UTILIZARE" înseamnă: o documentaţie în limba română în care sunt explicate în amănunt toate funcţiunile de utilizare a SOFTWARE-ului, însoţite de exemple scrise şi grafice (acolo unde este cazul).
- Termenul "MANUAL TEHNIC" înseamnă: o documentaţie în limba română în care sunt explicate în amănunt toate etapele de instalare şi configurare a SOFTWARE-ului.
Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl constituie încheierea unui parteneriat între S.C. ....... S.R.L. şi S.C. ........ S.R.L., în vederea prezentării la LICITAŢIE, cu S.C. ........ S.R.L. ca şi contractor principal având ca subcontractor la partea de SOFTWARE, pe S.C. ......... S.R.L.
Oferta întocmită de S.C. ........... S.R.L. va include DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ realizată de S.C. .......... S.R.L. În OFERTA prezentată de S.C. .......... S.R.L. se va preciza ca S.C. ......... S.R.L. este subcontractorul său la partea de SOFTWARE.
Art. 4. OBLIGAŢIILE S.C. ........ S.R.L.
a) Să realizeze partea de ofertă referitoare la SOFTWARE conform cu CAIETUL DE SARCINI.
b) Să realizeze şi să livreze către S.C. ......... S.R.L., SOFTWARE-ul prezentat în DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ şi în conformitate cu SOLUŢIA TEHNICĂ, în termenele prevăzute în OFERTA prezentată la LICITAŢIE.
c) Să realizeze şi să livreze către S.C. ......... S.R.L. un MANUAL DE UTILIZARE, şi un MANUAL TEHNIC pentru SOFTWARE-ul realizat.
d) Să instruiască personalul desemnat de S.C. ......... S.R.L. pentru implementarea SOFTWARE-ului. Să sprijine S.C. ......... S.R.L. în implementarea SOFTWARE-ului.
e) Să garanteze pentru buna funcţionare a SOFTWARE-ului, în condiţiile prezentate în DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ şi se obligă să remedieze orice disfuncţionalităţi sau cerinţe în conformitate cu procedurile prezentate în OFERTA de participare la LICITAŢIE.
Art. 5. OBLIGAŢIILE S.C. ...... S.R.L.
a) Să realizeze oferta de HARDWARE conform cu CAIETUL DE SARCINI.
b) Să ceară acordul S.C. ....... S.R.L. înainte de a semna cu beneficiarul orice procedură sau modificare la partea de SOFTWARE, sau la oricare altă parte care afectează condiţiile de funcţionare şi realizare a SOFTWARE-ului, atâta timp cât aceasta afectează DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ întocmită de S.C. ......... S.R.L.
c) Să stabilească cu BENEFICIARUL proceduri şi condiţii ferme astfel încât să sprijine S.C. ........ S.R.L. în realizarea SOFTWARE-ului. Aceste proceduri, după caz, vor fi convenite şi cu S.C. .......... S.R.L.
d) Să stabilească şi să pună la dispoziţia S.C. ......... S.R.L. personalul care urmează a fi instruit pentru implementarea SOFTWARE-ului.
Art. 6. PREŢURILE S.C. ........ S.R.L. DE OFERTĂ PENTRU SOFTWARE
Preţul total de ofertă pentru SOFTWARE se compune din totalitatea preţurilor de licenţă oferite pentru a fi instalate la BENEFICIAR.
Preţurile de ofertă pentru licenţă sunt: ...........................
S.C. ......... S.R.L. va adăuga, în oferta către BENEFICIAR, 10% peste preţurile de mai sus.
Art. 7. DURATA CONTRACTULUI
Acest parteneriat se încheie pe durata de valabilitate a ofertei prezentate către BENEFICIAR. În cazul declarării ofertei S.C. ........ S.R.L. ca ofertă câştigătoare se va încheia un contract comercial de subcontractant, ce va urmări condiţiile ce vor fi impuse în contractul dintre S.C. ........ S.R.L. şi BENEFICIAR.
Art. 8. PREVEDERI FINALE
SOLUŢIA TEHNICĂ şi DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ sunt proprietatea S.C. ........ S.R.L. şi sunt supuse legii dreptului de autor. Folosirea, reproducerea şi transmiterea, chiar şi parţială, către o terţă parte se poate face numai cu acordul S.C. ........ S.R.L.
SOFTWARE-ul realizat de S.C. ......... S.R.L. este supus legii dreptului de autor.
S.C. .......... S.R.L. nu se va prezenta la licitaţie ca prim contractor sub un alt nume şi nu va transmite DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ sau SOLUŢIA TEHNICĂ către nici o altă terţă parte.
S.C. ....... S.R.L. nu va participa la această licitaţie în nici o altă ofertă, direct sau indirect, în afara ofertei S.C. ......... S.R.L.
Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, sub forma unui act adiţional la prezentul contract.
Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.
Prezentul contract a fost încheiat azi, .......... în 2 (două) exemplare originale, ambele cu aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

S.C. ......... S.R.L.
S.C. ......... S.R.L.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de parteneriat.rtf25.94 KB5305în urmă cu 9 săptămâni 18 ore
Contract de parteneriat.doc60 KB9957în urmă cu 6 săptămâni 6 zile
Your rating: None Average: 5.5 (25 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 3 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies