magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de prestari servicii

CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII

Încheiat astăzi ..................
la ......................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ............................, str. ................................. nr. .........................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ......................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului .........................................., sub nr. ........................ din ................................., cod fiscal nr. ....................... din ...................................., având contul nr. ............................. deschis la ............................., reprezentată de ........................................, cu funcţia de ..............................................................., în calitate de prestator, pe de o parte, şi
sau
1.1. Întreprinderea/Asociaţia ................................................................................................................, cu sediul în (localitatea) ....................................., str. ................................................ nr. ............, bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judeţ ..........................................., posesoarea autorizaţiei nr. .................. din .................., eliberată de Primăria ..........................., codul fiscal nr. ............................... din ............................., având contul nr. .............................., deschis la ............................................., reprezentată de ..........................................., cu funcţia de ............................................................................................, în calitate de prestator, pe de o parte, şi
1.2. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) .........................., str. ..................................... nr. ........................, bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ........................................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ................................................., sub nr. .................. din ................................., cod fiscal nr. .............................. din .............................., având contul nr. .......................... deschis la ........................, reprezentată de ................................................., cu funcţia de .............................................................., în calitate de beneficiar, pe de altă parte,
sau
1.2. Asociaţia/Fundaţia. ......................................................................................................................., cu sediul în (localitatea) .............................., str. .................................................. nr. ................., bloc ........., scara ........, etaj ........, apartament ........, sector/judeţ .............................................., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. .............................................. din ........................................., a Tribunalului .........................., codul fiscal nr. ........................... din .........................., având contul nr. ....................... deschis la ..........................., reprezentată de ...................................., cu funcţia de .................., în calitate de beneficiar, pe de altă parte,
sau
1.2. Întreprinderea/Asociaţia ................................................................................................................., cu sediul în (localitatea) ................................., str. .................................................. nr. .............., bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judeţ ............................................, posesoarea autorizaţiei nr. ................... din .................., eliberată de Primăria .........................., codul fiscal nr. ............................... din ............................., având contul nr. ............................... deschis la .................................., reprezentată de ......................................................., cu funcţia de ..............................., în calitate de beneficiar, pe de altă parte,
sau
1.2. D ............................................., domiciliat în ................................, str. ......................................... nr. ........., bloc .........., scara .........., etaj ........, apartament ....., sector/judeţ .............................., născut la data de (ziua, luna, anul) ..................................... în (localitatea) .................................. sector/judeţ ..............................., fiul lui .......................................... şi al ...................................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria .............. nr. ..........................................., eliberat de ...................................., cod numeric personal .................................................., în calitate de beneficiar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl reprezintă: ...................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .
2.2. Prestatorul se mai obligă să efectueze şi .................................................................................... .
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se încheie pe o durată de ........ începând de la data de ......... şi până la data de ..... .
IV. PREŢUL CONTRACTULUI
4.1. Preţul prestaţiei este de ................................................................................................................ ..................................................................................................................................................... .
4.2. Preţul se va plăti în numerar/cu ordin de plată în contul prestatorului, la data efectuării prestaţiei/termenul stabilit de prezentul contract/eşalonat, astfel: ...................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .
4.3. În cazul în care, anterior efectuării prestaţiei, vor interveni majorări de preţuri care afectează costul prestaţiei:
a) prestatorul de servicii are dreptul să majoreze preţul contractului, în raport cu majorarea preţurilor, cu obligaţia ca prestatorul să notifice în termen de .................. beneficiarului hotărârea sa;
b) beneficiarul, în termen de ...................... de la data primirii notificării scrise a prestatorului are obligaţia să comunice acestuia dacă preţul majorat este acceptabil şi să solicite continuarea lucrării. Dacă beneficiarul nu răspunde la notificarea scrisă în termenul de mai sus, aceasta este considerată o acceptare tacită a preţului.
4.4. În cazul în care majorarea de preţuri intervine în cursul executării contractului, iar beneficiarul nu acceptă majorarea, va notifica în scris refuzul prestatorului, acesta având dreptul la cota-parte din preţ echivalentă cu prestaţia executată şi la preţul convenit.
V. GARANŢII
5.1. Prestatorul de servicii garantează pentru .................................................. în următoarele condiţii: ........................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... .
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
6.1. Prestatorul de servicii se obligă:
a) ............................................................................................................................................;
b) ............................................................................................................................................;
c) ............................................................................................................................................; etc.
6.2. Beneficiarul serviciilor se obligă:
a) ............................................................................................................................................;
b) ............................................................................................................................................;
c) ............................................................................................................................................; etc.
VII. CLAUZA PENALĂ
7.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi daune-interese în valoare de ..................................., astfel: ................................................................................................. .................................................................................................................................................... .
VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
•nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. ..., din prezentul contract;
•este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
•cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
•îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
•în termen de ........ zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.
8.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ......... zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
8.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ............................................................................ nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
IX. FORŢA MAJORĂ
9.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ................. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
9.3. Dacă în termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
X. NOTIFICĂRI
10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
10.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
X. LITIGII
10.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
10.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
sau
10.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
11.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
11.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, din care ...................... astăzi ........................., data semnării lui.

PRESTATOR

BENEFICIAR

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de prestari servicii.rtf18.66 KB13592în urmă cu 6 săptămâni 3 zile
Contract de prestari servicii.doc93.5 KB29977în urmă cu 1 an 8 săptămâni
Your rating: None Average: 8.1 (44 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 6 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies