magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de prestari servicii de materiale publicitare

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Încheiat între:
S.C. ................ S.A., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având cod fiscal ................... şi cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de PRESTATOR, reprezentată prin ..............
şi
S.C. ................ S.R.L., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având cod fiscal ................... şi cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de BENEFICIAR, reprezentată prin ..............
a intervenit prezentul contract de prestări servicii în următoarele condiţii.
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract este executarea următoarelor materiale publicitare de către prestator: ................................................
Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI
Durata prezentului contract este de ........ zile de la data semnării lui de către ambele părţi.
Art. 3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
PRESTATORUL se obligă:
a) să realizeze materialele ce fac obiectul prezentului contract, în condiţii de calitate corespunzătoare, având conţinutul furnizat de BENEFICIAR;
b) să respecte termenele de livrare stabilite în prezentul contract;
c) să predea beneficiarului, după realizarea materialelor ce fac obiectul prezentului contract, toate filmele tipografice şi ştanţele după care s-a lucrat.
BENEFICIARUL se obligă:
a) să pună la dispoziţia prestatorului, în termenele stabilite, machetele grafice pe suportul şi în formatul indicat de prestator, precum şi filmele tipografice pentru executarea materialelor ce fac obiectul prezentului contract;
b) să plătească prestatorului contravaloarea serviciilor prestate.
Art. 4. VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea prezentului este de ......... lei fără TVA.
Plata se face astfel: un avans de ................ lei numerar la data livrării produselor, iar restul până la acoperirea sumei totale prin ordin de plată în termen de ...... de la data livrării.
Art. 5. TERMENE DE LIVRARE
Termenul de predare către prestator a machetelor grafice şi filmelor tipografice este data .....................
Termenul de predare către beneficiar a materialelor este data de ............
Art. 6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale atrage răspunderea părţii în culpă.
Pentru calitatea filmelor tipografice şi a machetelor grafice predate prestatorului, beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere.
Pentru întârzierea executării obligaţiilor contractuale, partea în culpă datorează celeilalte părţi penalităţi de .... % pentru fiecare zi de întârziere, calculată la valoarea lucrărilor rămase neexecutate, respectiv din valoarea facturilor neachitate la termen.
Părţile semnatare înţeleg să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul contract cu bună credinţă.
Art. 7. LITIGII
Orice litigiu ivit în derularea contractului se va soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar acesta fiind de competenţa organelor judecătoreşti abilitate, potrivit legii.
Art. 8. FORŢA MAJORĂ
forţa majoră constatată conform legii exonerează de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte, comunicând celeilalte părţi actele doveditoare în termen de .... zile de la apariţia ei.
Art. 9. REZILIEREA CONTRACTULUI
Rezilierea contractului se poate face doar cu acordul scris al ambelor părţi.
Art. 10. CONFIDENŢIALITATE
Părţile se angajează să nu divulge terţilor nici o informaţie referitoare la prezentul contract sau la activitatea lor în perioada de derulare a prezentului contract, cât şi după aceea, cu excepţia situaţiilor în care există un acord expres în acest sens.
Art. 11. DISPOZIŢII FINALE
Orice adăugiri, completări sau modificări aduse la acest contract vor fi valabile şi obligatorii pentru părţile contractante numai dacă vor fi făcute în scris şi semnate de către ambele părţi.
Acest contract nu poate fi transferat unei terţe părţi şi nici obiectul contractului sau natura materialelor publicitare nu pot fi modificate decât cu acordul ambelor părţi.
Prezentul contract se încheie în două exemplare câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,
BENEFICIAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de prestari servicii de materiale publicitare.rtf13.82 KB2445în urmă cu 17 săptămâni 2 zile
Contract de prestari servicii de materiale publicitare.doc79 KB4083în urmă cu 1 an 19 săptămâni
Your rating: None Average: 8.3 (3 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies