magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de schimb drept civil

CONTRACT DE SCHIMB

Încheiat astăzi ................
la ....................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ........................................................................., domiciliat în ...................................................., str. .................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........ sector/judeţ ......................., născut la data de (ziua, luna, anul) .................................................. în (localitatea) ........................... sector/judeţ ................................, fiul lui ..................................... şi al ....................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ..........., nr. ..........................., eliberat de ..............................., cod numeric personal ..............................................., în calitate de copermutant (coschimbaş) prim, pe de o parte, şi
1.2. D.........................................................................., domiciliat în ...................................................., str. .................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........ sector/judeţ ......................., născut la data de (ziua, luna, anul) .................................................. în (localitatea) .............................. sector/judeţ ..............................., fiul lui ................................... şi al ....................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ..........., nr. ..........................., eliberat de ................................, cod numeric personal ..............................................., în calitate de copermutant (coschimbaş) secund, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de schimb, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie schimbul următoarelor bunuri proprietatea copermutanţilor (coschimbaşilor) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
2.2. Copermutantul prim şi copermutantul secund procedează la schimbul bunurilor prevăzute la pct. 2.1. astfel:
a) Copermutantul prim predă în proprietate deplină copermutantului secund următoarele bunuri1): ......................................................................................................................, a căror valoare este de .................................... lei.
b) Copermutantul secund predă în proprietate deplină copermutantului prim următoarele bunuri: ........................................................................................................................., a căror valoare este de .................................. lei.
2.3. Starea tehnică a bunurilor a fost constatată prin procese-verbale, semnate de către părţi.
2.4. Faţă de valorile bunurilor, care fac obiectul prezentului contract de schimb, nu rezultă nici o diferenţă şi, ca atare, nu se datorează sultă; 2)
sau
Diferenţa rezultată este minoră şi copermutantul creditor nu are nici o pretenţie faţă de copermutantul debitor;
sau
Rezultă o diferenţă de ........................................... (în cifre şi în litere) lei, reprezentând sulta pe care trebuie să o plătească copermutantul (prim/secund) copermutantului (secund/prim) în termenul prevăzut de prezentul contract.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Transmiterea proprietăţii asupra ........................................... are loc de azi, data autentificării prezentului contract.
3.2. Bunurile .................................................. se predau liber, în posesia şi spre folosinţa fiecărui copermutant, la data plăţii restului de sultă3), respectiv până la data de ....................................... .
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Copermutanţii (coschimbaşii) au obligaţia să predea reciproc bunurile care fac obiectul prezentului contract, astfel:
a) copermutantul prim la (locul unde se efectuează predarea bunurilor) ...................................... în următoarele condiţii: ............................................................................................................., şi pe baza documentelor de mai jos .........................................................................................;
b) copermutantul secund la (locul unde se efectuează predarea bunurilor) ................................., în următoarele condiţii: ................................................................................................................ şi pe baza documentelor de mai jos ......................................................................................... .
4.2. Copermutanţii ............................................. şi .......................................... au deplina proprietate asupra bunurilor după predarea-primirea lor şi după plata sultei. 4)
4.3. Ambele părţi au obligaţia de a garanta pentru evicţiune şi vicii ascunse ale bunurilor care fac obiectul prezentului contract.
V. CLAUZA PENALĂ
5.1. Partea care întârzie predarea/primirea bunurilor, în condiţiile şi la termenele prevăzute în prezentul contract este obligată la plata unei penalităţi de ............................% pe zi din valoarea bunurilor nepredate/neprimite, dar nu mai mult de .....................................% din această valoare.
5.2. Pentru orice întârziere de plată a sultei3), copermutantul debitor trebuie să plătească o penalitate de .......................% din suma datorată, dar nu mai mult decât valoarea creanţei.
VI. LITIGII
6.1. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Copermutanţii (coschimbaşii) pot preda bunurile care fac obiectul prezentului contract înainte de data prevăzută în contract numai dacă partea interesată obţine acordul scris al celeilalte părţi.
7.2. Acceptarea bunurilor se consideră efectuată, iar acestea trec, reciproc, în proprietatea părţilor, la data constatării stării lor tehnice, prin procesele-verbale semnate de ambele părţi.
7.3. Cheltuielile de predare-primire a bunurilor (de expediere, de încărcare-descărcare, manipulare, transport, precum şi alte cheltuieli) se suportă astfel: 5) ................................................................ ..................................................................................................................................................... .
7.4. Denunţarea unilaterală a contractului atrage, după sine, daune-interese astfel: ..................................................................................................................................................... .
7.5. În cazul nerespectării, totale sau parţiale, ori a executării necorespunzătoare a clauzelor contractuale, partea vinovată este obligată la plata următoarelor daune-interese: .................... . ..................................................................................................................................................... .
7.6. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă voinţa ambelor părţi şi înlătură orice altă înţelegere verbală - anterioară sau ulterioară încheierii acestuia. Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract de schimb, într-un număr de ............................ exemplare, din care .................................... (destinaţia exemplarelor) astăzi, data semnării lui.

COPERMUTANT PRIM,

COPERMUTANT SECUND,

NOTE:
1) Dacă obiectul contractului de schimb îl formează terenurile, este absolut necesar ca actul să fie încheiat în formă autentică (art. 46 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar), sub sancţiunea nulităţii absolute (Legea nr. 54/1998 privind circulaţia terenurilor agricole).
2) Sumă de bani ce se plăteşte pentru a compensa inegalitatea valorică dintre bunurile oferite reciproc în cadrul contractului de schimb.
3) În cazul în care se datorează sultă.
4) În cazul schimbului de imobile.
5) Cheltuielile schimbului vor fi suportate în părţi egale, de ambele părţi (doar dacă părţile n-au stipulat altfel).

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de schimb drept civil.rtf11.29 KB1311în urmă cu 2 zile 21 ore
Contract de schimb drept civil.doc81 KB1331în urmă cu 3 zile 14 ore
Your rating: None Average: 9 (1 vote)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 4 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies