magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de schimb bunuri mobile

CONTRACT DE SCHIMB

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1. Dl./D-na ......X.............. domiciliat în ........... str. ..........., nr. ...., identificat cu actul de identitate seria .......... nr. .........., în calitate de copermutant
2. Dl./D-na ......Y.............. domiciliat în ........... str. ..........., nr. ...., identificat cu actul de identitate seria .......... nr. .........., în calitate de copermutant.
Art. 2. Dl./D-na ........X........ declară că transmite în deplina proprietate şi posesie D-lui/D-nei .......Y........ garnitura mobilă din secolul XV, intrate în proprietatea sa în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. ....... din data de ..........
Valoarea garniturii de mobilă a fost evaluată la ................. USD, echivalentul a ............. lei, calculat la cursul B.N.R.
Dl./D-na ........X........ declară că bunurile menţionate se află în circuitul civil, nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul nici unui litigiu judecătoresc.
Art. 3. Dl./D-na .......Y........ declară că transmite în deplina proprietate şi posesie D-lui/D-nei .......X........ autoturismul marca .................., tipul ............, număr de identificare ................., serie motor ............., capacitate cilindrică ............, an de fabricaţie ........, înmatriculat în circulaţie sub nr. ................, conform certificatului de înmatriculare nr. .............. din ........ eliberat de .....................
Autoturismul a intrat în proprietatea D-lui/D-nei .......Y........ în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. .......... din data de ..........., dovadă fiind cartea de identitate a autovehiculului seria ..............
Valoarea autoturismului este de ................ USD, echivalentul a ............. lei, calculat la cursul B.N.R.
Art. 4. TERMENUL CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o perioadă nelimitată, transmiterea dreptului de proprietate şi a posesiei făcându-se azi ............. data autentificării contractului.
Art. 5. Dl./D-na .......Y........ declară că primeşte în schimbul proprietăţii asupra autoturismului marca ......... tipul .......... număr de identificare ..............., înmatriculat în circulaţie sub nr. .............., dreptul de proprietate asupra garniturii de mobilă.
Dl./D-na .......X........ declară că primeşte în schimbul proprietăţii asupra garniturii de mobilă, dreptul de proprietate asupra autoturismului marca ......... tipul .......... număr de identificare ..............., înmatriculat în circulaţie sub nr. ..............
Art. 6. PREDAREA PRIMIREA BUNURILOR
Părţile contractante au obligaţia de a preda reciproc bunurile ce fac obiectul prezentului contract de schimb la data autentificării acestuia pe baza unui proces verbal de predare - primire.
Părţile contractante au deplină proprietate asupra bunurilor după primirea-predarea lor.
Art. 7. CLAUZA PENALĂ
În cazul neîndeplinirii în termenul şi în condiţiile convenite a obligaţiei de predare-primire a bunurilor, părţile îşi datorează penalităţi de întârziere în cuantum de ....% pe zi.
Art. 8. FORŢA MAJORĂ
Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
În cazul când împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de şase luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
Art. 9. LITIGII
Părţile contractante convin ca litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, să fie supuse instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 10. CLAUZE FINALE
Părţile se obligă să îndeplinească formalităţile necesare pentru înmatricularea autoturismului în evidenţele financiare şi pentru înmatricularea în circulaţie a acestuia pe numele noului proprietar.
Taxele pentru autentificare, timbrul judiciar şi onorariul notarial sunt în sarcina ambelor părţi, în cote egale.
Prezentul contract de schimb a fost încheiat azi ........ în ..... exemplare.

Dl./D-na .......X........
Dl./D-na .......Y........

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de schimb bunuri mobile.rtf13.17 KB1188în urmă cu 2 zile 13 ore
Contract de schimb bunuri mobile.doc79.5 KB1193în urmă cu 3 zile 20 ore
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 5 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies