magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de imprumut

CONTRACT DE IMPRUMUT

Art. 1. Între
S.C. .......X.......... S.R.L., cu sediul în ..........., str. .......... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., sector ........, Tel/Fax: .............., înregistrată la Registrul Comerţului sub Nr. .............., având contul nr. ............, deschis la .................., Cod Fiscal ...............,
şi
Dl./D-na ...................., cetăţean român, identificat cu B.I. seria ..... nr. .......... eliberat de ................, la data de ............., cod numeric personal ................, domiciliat în ............., str. ..........., nr. ....., bl. ......, sc. ...., ap. ....., sector ....., în calitate de asociat al S.C. .......X............... S.R.L.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Societatea comercială ......X.......... S.R.L. acordă asociatului un împrumut în sumă de ................. lei, pe termen de 3 ani, cu o perioadă de graţie de 1 an.
Art. 3. TERMENUL de rambursare a împrumutului de către asociat începe de la data de ........... şi se va încheia la .............., termen de cuprinde şi perioada de graţie mai sus menţionată.
Art. 4. MODALITATEA DE EFECTUARE A PLĂŢILOR
Plata împrumutului acordat se efectuează de către S.C. ............ X ......... S.R.L., în numerar, în plăţi lunare, până la data de .......... .
Art. 5. Asociatul trebuie să restituie întreaga suma împrumutată la termenul stipulat în contract.
Art. 6. Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 7. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi, sub forma unui act adiţional.
Art. 8. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ......, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

S.C. ............. S.R.L.
Administrator,
Asociat,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de imprumut.rtf8.71 KB9652în urmă cu 12 ore 41 minute
Contract de imprumut.doc72.5 KB16511în urmă cu 1 oră 31 minute
Your rating: None Average: 7.2 (15 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 6 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2007 - 2017 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Acte - Gazduire web Sibiu

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Familia 2004 - Web design - Servicii funerare internationale


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies