Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de locatiune

CONTRACT DE LOCATIUNE

Încheiat astăzi ..................
la ......................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ........................., str. ...................................... nr. ........................, bloc .................., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ..................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............................................., sub nr. ...................... din ................................., cod fiscal nr. .......................... din ..................................., având contul nr. ............................, deschis la ........................., reprezentată de ............................................., cu funcţia de ..................................................................., în calitate de locator, pe de o parte, şi
1.2. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ..........................., str. .................................. nr. ..........................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ........................................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............................................, sub nr. ......................, din ................................., cod fiscal nr. .......................... din ..................................., având contul nr. ........................., deschis la ........................., reprezentată de ................................................, cu funcţia de ..................................................................., în calitate de locatar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de locaţiune cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Locatorul dă în locaţiune/folosinţă locatarului ................................................................................ ....................................................................................................................................................... în următoarele condiţii:
a) durata locaţiunii .................................................................................................................;
b) chiria calculată astfel ......................................................................................................... plătită anticipat, în momentul preluării bunurilor ce constituie obiectul prezentului contract, pe bază de proces-verbal.
2.2. Bunurile ce constituie prezentul contract sunt1) ............................................................................ .................................................................................................................................................... .
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Obligaţiile locatorului sunt următoarele:
a) să predea bunul în locaţiune la termenul convenit de părţi şi la locul unde se găsea în momentul contractării;
b) să efectueze reparaţiile necesare în tot timpul locaţiunii;
c) să se abţină de la orice fapt personal, care ar avea drept consecinţă tulburarea locatarului în folosinţa bunului;
d) să răspundă pentru evicţiune şi viciile ascunse ale bunului care îi împiedică întrebuinţarea; 2)
3.2. Obligaţiile locatarului sunt următoarele:
a) să plătească chiria de .......................... lei/lună/an în condiţiile stabilite;
b) să folosească în perioada locaţiunii bunurile care constituie obiectul prezentului contract, ca un posesor de bună-credinţă, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;
c) să restituie la sfârşitul locaţiunii bunurile care fac obiectul prezentului contract în starea în care le-a preluat consemnată în procesul-verbal de predare-primire;
d) să acorde asistenţă tehnică pentru exploatarea normală a 3).........................................;
e) în cazul în care în exploatarea ............................... apar defecţiuni tehnice din culpa locatarului, locatorul este îndreptăţit să pretindă şi să i se plătească despăgubiri3);
f) să garanteze restituirea bunurilor în starea în care s-au preluat printr-un contract de garanţie accesoriu contractului de locaţiune3).
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Durata locaţiunii este de ............................................ începând cu data de .................................. până la data de ...................... .
V. PREŢUL CONTRACTULUI
5.1. Părţile au convenit ca locatarul să plătească o chirie de ................................ zi/lună/an astfel: ..................................................................................................................................................... .
VI. SUBLOCAŢIUNEA CONTRACTULUI{4)Ţ
6.1. Locatarul are dreptul de a transmite, în tot sau în parte, cu acordul scris al proprietarului, dreptul de folosinţă asupra unui terţ, în baza unui contract de sublocaţiune (subînchiriere).
6.2. Sublocuţiunea să nu fie convenită în condiţii care să contravină condiţiilor din contractul de locaţiune.
VII. CESIUNEA CONTRACTULUI
7.1. Cesiunea contractului trebuie să fie notificată locatorului sau acceptată de acesta printr-un act adiţional la prezentul contract.
VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Contractul de locaţiune încetează prin:
a) acordul de voinţă al părţilor;
b) denunţare unilaterală;
c) expirarea termenului;
d) pieirea bunului;
e) desfiinţarea titlului locatorului;
f) prin efectul înstrăinării, prin acte între vii, cu titlu particular, a bunului dat în locaţiune. 5)
IX. FORŢA MAJORĂ
9.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau executarea în mod necorespunzător - totală sau parţială - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este definită de lege.
9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de .................... zile/ore producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
9.3. Dacă în termen de ................... zile/ore de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
X. NOTIFICĂRI
10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe confirmare de oficiul poştal primitor.
10.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente."
XI. LITIGII
11.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
XII. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui
12.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
12.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare din care ..................... astăzi ........................., data semnării lui. ............................................. .

LOCATOR
PROPRIETAR

LOCATAR
CHIRIAŞ

ATENŢIE
În conformitate cu prevederile art. 1470 din Codul civil există trei feluri de locaţiuni a lucrărilor:
a) locaţiunea de servicii (locatis operarum), adică aceea prin care o persoană se obligă să pună serviciile sale în folosul alteia;
b) locaţiunea unor lucrări (locatis operis faciendi), adică aceea care constă într-un anumit fapt determinat (ex.: obligaţia de a transporta persoane sau mărfuri dintr-un loc în altul);
c) locaţiunea de lucrări din partea unui antreprenor (ex.: arhitect, constructor, zidar, dulgher etc.).

NOTE
1) Pot fi bunuri mobile sau imobile, corporale sau incorporale, dar, indiferent de caz, aceste bunuri să nu se distrugă sau să nu se consume prin folosinţă conform destinaţiei după natura obiectului sau conform destinaţiei stabilite de părţi.
2) Locatorul răspunde chiar dacă a fost de bună credinţă la încheierea contractului şi nu a cunoscut viciile şi indiferent dacă viciile existau în momentul încheierii contractului sau provin din cauze ulterioare, deoarece obligaţia locatorului de a asigura folosinţa bunurilor este succesivă.
3) Dacă este cazul.
4) Dacă părţile convin astfel, în caz contrar clauza se redactează în mod corespunzător („Părţile au convenit ca locatorul să nu subînchirieze imobilul, total sau parţial.")
5) În anumite condiţii.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de locatiune.rtf13.49 KB3205în urmă cu 2 zile 22 ore
Contract de locatiune.doc84 KB9835în urmă cu 1 zi 1 oră
Your rating: None Average: 7.9 (10 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 17 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies