magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de constituire a garantiei materiale

CONTRACT DE GARANŢIE

Încheiat astăzi ......................
la ..........................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. .................................................., cu sediul social în Bucureşti, str. ....................................... nr. ....., sectorul ...., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului .......................................... sub nr. ........................... din .........................., cod fiscal nr. ........................... din ............................, reprezentată de .............................................. cu funcţia de ........................................ în calitate de angajator, pe de o parte şi
1.2. Dl/Dna ........................................., domiciliat(ă) în ......................, str. .......................................... nr. ........, bloc ......., scara ......., etaj ........, ap. ........, sector/judeţ ....., fiul lui .............................. şi al .............................., născut în .............................., la data de .............................................., posesorul .................................................. seria........... nr. ....................................., cod numeric personal ............................................, în calitate de angajat-gestionar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract, accesoriu al contractului de muncă nr. ....................... din .............................. privind constituirea garanţiei materiale prevăzute de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, modificată prin Legea nr. 54/1994, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Angajatul-gestionar, salariat al societăţii sus-menţionate, având un salariu de bază lunar în valoare de .................................................. lei se obligă ca, în vederea acoperirii eventualelor pagube cauzate în gestiunea ce i-a fost încredinţată să constituie o garanţie în numerar în sumă de ....................................... lei pentru valoarea bunurilor gestionate de ................................. lei.
2.2. a) Garanţia în numerar va fi reţinută de la angajatul-gestionar în .............................. rate lunare de .............................. lei fiecare, din salariul său.
b) Ratele se vor reţine odată cu primirea chenzinei a II-a.
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Dacă există mai multe urmăriri în perioada constituirii garanţiei materiale convenite şi, ca urmare, angajatorul nu va putea să reţină garanţia în numerar din salariu, angajatul-gestionar se obligă ca, din veniturile sale, să depună la data la care se face plata chenzinei a II-a ratele datorate, devenite scadente.
3.2. Angajatorul va reţine (primi) sumele aferente de la angajatul-gestionar şi se obligă să o depună în cont la C.E.C. evidenţiind operaţiunea respectivă în contabilitatea sa. De asemenea, angajatorul se obligă să restituie suma reţinută în contul garanţiei materiale, împreună cu dobânzile aferente, acestuia, numai în cazul încetării contractului de muncă sau la trecerea sa într-o funcţie pentru care nu este necesară constituirea garanţiei materiale.
3.3. a) Angajatul-gestionar consimte ca garanţia în numerar să fie folosită de angajator pentru acoperirea pagubelor produse în gestiunea ce i s-a încredinţat.
b) În acest scop, angajatul-gestionar împuterniceşte societatea ca într-o asemenea eventualitate să ridice din cont suma aferentă, până la echivalentul pagubei produse, pe baza cererii acesteia şi a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obţinut împotriva angajatului- gestionar.
c) Totodată, angajatul-gestionar se obligă să reîntregească garanţia în numerar în condiţiile prevăzute pentru constituirea ei.
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
4.2. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
4.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea, de către partea care suferă vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
4.4. Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de ..... exemplare, din care ............................... .

ANGAJATOR

ANGAJAT-GESTIONAR

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de constituire a garantiei materiale.rtf6.22 KB4310în urmă cu 7 săptămâni 9 ore
Contract de constituire a garantiei materiale.doc72 KB5691în urmă cu 1 an 19 săptămâni
Your rating: None Average: 9.3 (7 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies