magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de administrare

CONTRACT DE ADMINSTRE APARTAMENT

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între .............................. domiciliat în ............., str. ................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., sect. ......, posesor al B.I. seria ...., nr. ........, eliberat de ..........., la data .........., în calitate de PROPRIETAR al apartamentului nr. ......., din str. ..............., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., în baza actului de proprietate nr. ........................, din data de ..............,

Şi

S.C ".............................." înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .................., cod fiscal ................, cu sediul social la adresa: Str. .........., nr. ...., bl. ...., ap. ...., sc. ...., sector ...., Bucureşti, în calitate de ADMINISTRATOR, reprezentată prin .............................. .

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie ADMINISTRAREA APARTAMENTULUI CU NR. .........., situat în ............., str. ..........., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., compus din: ................................................................................ (camere, bucătării, debarale, grupuri sanitare, balcoane etc.), apartament ce se găseşte în stare bună de folosinţă.

II. DURATA CONTRACTULUI

Administrarea apartamentului nr. ....., va începe la data de .......... şi se va sfârşi la data de ........... . La sfârşitul acestui contract de administrare proprietarul şi administratorul, pot să îl prelungească de comun acord prin încheierea unui nou contract.

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

A. OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI

Administratorul garantează că apartamentul nr. ...... va fi menţinut în bună stare, inclusiv toaletele, holurile, intrările şi nu i se va schimba destinaţia de locuinţă sau cel mult va fi întrebuinţat ca birouri.
Orice lucrări executate de ADMINISTRATOR pentru îmbunătăţirea apartamentului nr. ......, rămân în sarcina acestuia fără ca PROPRIETARUL să fie obligat la plata acestora.
În cazul deteriorării apartamentului ce formează obiect al acestui contract, administratorul îl va despăgubi pe proprietar în raport cu valoarea acestora.
Administratorului îi revine obligaţia de a închiria apartamentul nr. ......, în numele proprietarului.

B. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI

PROPRIETARUL are următoarele obligaţii:
- de a preda apartamentul nr. ......, ADMINISTRATORULUI, la termenul stipulat în contract;
- să nu efectueze nici o altă lucrare la apartament de natură să schimbe destinaţia ori modul de utilizare al acestuia, dat prin prezentul contract;
- să plătească ADMINISTRATORULUI procentul cuvenit din chiria încasată de PROPRIETAR.

VI. PLĂŢI

Chiria (suma de bani ce reprezintă contravaloarea închirierii apartamentului nr. ....) îi va reveni PROPRIETARULUI, acesta la rândul său obligându-se să plătească ADMINISTRATORULUI .....% din chiria încasată.
Reparaţiile privind apartamentul nr. ......., şi orice altă îmbunătăţire a acestuia intră în sarcina ADMINISTRATORULUI, PROPRIETARUL fiind exclus de la plata acestora.
Plata telefonului, energiei electrice şi a întreţinerii se va face de către ADMINISTRATOR.
Plata tuturor impozitelor şi altor sarcini de natură fiscală ce pot fi percepute pentru apartamentul nr. ......, intră în sarcina .............

VIII. PREVEDERI FINALE

Acest contract de administrare rămâne valabil şi în cazul în care PROPRIETARUL vinde sau transferă apartamentul nr. ....., în proprietatea altei persoane.
Niciuna din părţile contractante nu poate modifica ori pune capăt prezentei convenţii fără acordul scris al celeilalte.
Partea care nu îşi va respecta obligaţiile contractuale va plăti despăgubiri echivalente cu prejudiciile cauzate celeilalte părţi, prin neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor ce îi revin.
În cazul în care apartamentul ce constituie obiectul acestui contract este distrus sau deteriorat de incendiu, cutremur, tulburări civile, război sau altă împrejurare care îl fac complet inutilizabil, ADMINISTRATORUL va fi absolvit de orice vină putând să înceteze contractul de închiriere. după un preaviz transmis locatorului, prin care îl anunţă pe acesta că intenţionează să pună capăt contractului de închiriere potrivit acestei prevederi.
După cum atestă semnăturile de mai jos, ADMINISTRATORUL şi PROPRIETARUL încheie acest contract de administrare în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, la data de ............

PROPRIETAR ADMINISTRATOR

................. S.C. .............
(Numele)
reprezentatđ prin

..............
(Numele)

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de administrare apartament.doc40.5 KB4139în urmă cu 1 an 19 săptămâni
Contract de administrare apartament.rtf15.44 KB2695în urmă cu 1 an 19 săptămâni
Your rating: None Average: 6.5 (22 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 7 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies